به‌روزرسانی محاسبات طیف و شار نوترون و گاما در دریچه بیم تیوب E راکتور تحقیقاتی تهران، مورد استفاده در سامانه ی دیجیتال تصویربرداری نوترونی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
به‌منظور استفاده از بیم تیوب شمال غربی راکتور تحقیقاتی تهران (E) در کلیه کاربردهای تجربی و محاسباتی مرتبط با تصویربرداری نوترونی دیجیتال ازجمله تصویربرداری نوترونی پویا (DNR)، لازم است شار و طیف نوترونی در محل دریچه خروجی این بیم تیوب محاسبه و در دسترس پژوهشگران قرار داشته باشد. اخیراً در این بیم تیوب، یک کولیماتور جدید نیز برای استفاده در اهداف پژوهشی ازجمله در رادیوگرافی نوترونی دیجیتال، طراحی و ساخته شده و با موفقیت مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، پیکربندی قلب راکتور تحقیقاتی تهران (آرایش شماره 7 قلب متوسط)، ساختار مواد و دیگر اجزاء آن ازجمله کولیماتور، بر اساس آخرین وضعیت، با استفاده از کد کامپیوتری مونت‌کارلو، شبیه سازی شد. سپس شار و طیف نوترون و گاما (3 گروهی و 618 گروه انرژی) به همراه میزان آهنگ دُز پرتوهای نوترون و گاما در محل دریچه خروجی بیم تیوب E محاسبه و ارائه شده است. نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS، نشان می دهد متوسط خطای نسبی محاسبه ی شار نوترون و آهنگ دُز نوترون و گاما، با سطح اطمینان برابر با %95، کمتر از 05/0 است.
کلیدواژه ها