بهینه انرژی تزریق باریکه پروتون برای واکنش همجوشی p6Li در راکتور توکامک

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در وضعیت کنونی ، تحقیقات توکامک در راستای ایجاد شرایط پلاسمایی است که از آن بتوان به توان گرماهسته‌ای قابل توجهی با بهره انرژی بالا دست یافت.در راکتور توکامک با گرمایش تزریق باریکه خنثی ، تعیین انرژی بهینه برای داشتن ضربب تکثیر انرؤی بالا از اهمیت به سزایی برخوردار است . بررسی ها نشان می‌دهد در چنین راکتور، انرژی بهینه باریکه پروتون برای فراهم نمودن شرایط با بیشترین بهره در واکنش همجوشی ، مقدارMeV 4 می باشد.
در وضعیت کنونی ، تحقیقات توکامک در راستای ایجاد شرایط پلاسمایی است که از آن بتوان به توان گرماهسته‌ای قابل توجهی با بهره انرژی بالا دست یافت.در راکتور توکامک با گرمایش تزریق باریکه خنثی ، تعیین انرژی بهینه برای داشتن ضربب تکثیر انرؤی بالا از اهمیت به سزایی برخوردار است . بررسی ها نشان می‌دهد در چنین راکتور، انرژی بهینه باریکه پروتون برای فراهم نمودن شرایط با بیشترین بهره در واکنش همجوشی ، مقدارMeV 4 می باشد. مقدار ضریب تکثیر انرژی علاوه بر انرژی اولیه باریکه پروتون ، تابعی از دمای الکترون و یون می باشد. این ضریب همچنین به چگالی یونها نیز بستگی دارد و تغییر در ترکیب یون حرارتی تنها اثر کمی بر آن دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات