شبیه سازی و بررسی پارامترهای ترموهیدرولیک مدار آزمایشگاهی گردش طبیعی دانشگاه جنوا

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
سازمان
چکیده
در این مطالعه به تحلیل پارامترهای ترموهیدرولیکی مدار آزمایشگاهی گردش طبیعی سیال دانشگاه جنوا با نرم افزار Ansys Fluent در توان های مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که در توان 100W به ازای دماهای مختلف چاهک حرارتی ناپایداری جریان وجود دارد و جریان بطور متناوب بین حالت‌های ساعتگرد و پادساعتگرد تغییر جهت می‌دهد، ولی در توان‌های 500W و 1000W با توجه به نتایج محاسبات عددی و نقشه پایداری مدار، در گستره وسیعتری از دماهای چاهک حرارتی، پایداری جریان گردش طبیعی برقرار است. نتایج شبیه سازی و آزمابشگاهی در تطابق خوبی با هم بوده و مقدار اختلاف دمای دو سر منبع حرارتی برای 500W و 1000W به ترتیب حدودا 2 و 3 درجه سانتیگراد است نتایج توان‌های بالا با نتایج آزمایشگاهی تطابق خیلی خوبی دارد بویژه برای نتایج اختلاف دمای دو سر منبع حرارتی که به ترتیب در توان‌های 500W و 1000W، این مقدار اختلاف دما برای نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی به مقادیر حدودا 2 و 3 درجه سانتیگراد میل می‌کند.
کلیدواژه ها