کمی‏سازی اثر انرژی باریکه ذره در LET میانگین‏گیری شده روی شارش در کربن درمانی با شبیه سازی GATE

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
کربن درمانی به ‏واسطه ویژگی‏ های منحصر به ‏فرد دزیمتری توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. اثربخشی زیست‏ شناختی نسبی (RBE) در درمان با یون کربن قویاً به پارامتر انتقال خطی انرژی ذره بستگی دارد. کمیت انتقال خطی انرژی میانگین گیری شده روی شارش (LETf) یک پارامتر کلیدی بوده که به طور وسیعی در مدل های RBE-LET مورد استفاده قرار می گیرد. با وزن دهی LET روی شارش ذرات، این پارامتر قابل محاسبه است. برای کمی‏ سازی LETf، از شبیه سازی GATE با مدل ‏سازی یک باریکه مدادی یون کربن و همچنین یک فانتوم مکعبی آب استفاده شد. در ادامه، توزیع عمقی LETf برای گستره انرژی 100 تا MeV/n 400 کمی ‏سازی شد. نتایج نشان دادند که افزایش انرژی یون کربن سبب کاهش مقدار بیشینه و ورودی (سطحی) LETf خواهد شد. همچنین، مشارکت ذرات ثانویه تولیدی ناشی از برهمکنش ‏های هسته ای عمدتاً در دنباله بعد از قله ها مشاهده شد. بنابراین، می‏ توان اینگونه نتیجه گرفت که وابستگی LETf به انرژی باریکه نقش برجسته‏ ای در ارزیابی های زیست‏ شناختی درمان و همچنین در بهینه‏ سازی دز زیست ‏شناختی یون کربن دارد.
کلیدواژه ها