مقایسه نتایج حادثه نشت از مدار اول به مدار دوم در مولد بخار نیروگاه هسته ای بوشهر-1 با استفاده از تبدیل فوریه

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
ایمنی نیروگاه‌های هستهای یکی از مهمترین مواردی است که در ساخت، راه‌اندازی و بهرهبرداری نیروگاه‌های هستهای مورد توجه قرار میگیرد. در این مقاله، حادثه نشت مدار اول به مدار دوم درون مولد بخار هسته‌ای نیروگاه بوشهر بررسی گردیده است. مولد بخار با کد RELAP5 مدل گردیده و توسط روشی مبتنی بر تبدیل فوریه سریع صحت سنجی شده است. نتایج حاصله در حالت ماندگار و گذرا با گزارش نهایی ایمنی مقایسه و تطابق بسیار بالایی را نشان می‌دهد. نتایج نشانگر این است که مقدار رفتار دبی‌خنک کننده، فشار مدار اول، ارتفاع آب درون مولد بخار و فشار مدار ثانویه مطابق با گزارش FSAR است. همچنین، مقایسه مقدار دامنه متوسط به دست آمده به گونهای است که مدل‌سازی را در محدوده بسیار خوب قرار می دهد. نتایج حاصل از تبدیل فوریه سریع نشان می‌دهد که دامنه متوسط کمتر از 1/0 و فرکانس وزن داده شده کمتر از 07/0 است. به عبارتی شبیه‌سازی در وضعیت پیش‌بینی بسیار خوب قرار دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>