اندازه گیری مخاطرات تابشی و نقشه توزیع سطحی عناصر رادیواکتیو U238، K40، Cs137، Th232 در محدوده پارک علم و فناوری استان کرمان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته، ۷۶۳۱۸۸۵۳۵۶، کرمان، ایران.
2گروه مهندسی هسته ای ، دانشکده علوم و فناوری های نوین ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، کرمان ، ایران
چکیده
میزان مخاطرات تابشی در هر منطقه بستگی به میزان عناصر پرتوزا شامل سری‌های واپاشی U238وTh232و هسته‌های پرتوزای Cs137و K40 موجود در خاک و توزیع سطحی این عناصر دارد .بدین منظور ابتدا 15نمونه از خاک مناطق مختلف پارک جمع آوری شد و با استفاده از آشکارساز سوسوزن CsI(Tl) میزان فعالیت ویژه عناصر U238,Th232, Cs137و K40در آنها اندازه‌گیری گردید. سپس با استفاده از معادلات مخاطرات تابشی توزیع پارامترهای پرتوشناختی در سطح پارک محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متوسط فعالیت ویژه عناصرU238,Th232, Cs137و K40 در سطح پارک به ترتیب برابر(Bq/kg) 9.78 , 20.91 , 6.34 و104.60 است. فعالیت این عناصر به جز سزیم کمتر از میانگین جهانی است. همچنین مقدار متوسط کمیت های مخاطرات تابشی Raeq,Dγ,Dout,Din,Dtot,Hex,Hin,Iγ,ELCR به ترتیب 47.72 (Bq/Kg) ,56.70(mGy/y),0.07(mGy/y), 0.07(mGy/y),0.14 (mGy/y), 0.073,0.09,0.11 ,0.49می باشد . با توجه به مقایسه نتایج به دست آمده با مقادیر مجاز این پارامترها نتیجه میشود که مخاطرات تابشی Dγ,Dout بیشتر از حد مجاز و بقیه پارامتر های های مخاطرات تابشی کمتر از حد مجاز میباشد. در آخر نقشه رسم شده مخاطرات تابشی و عناصر رادیواکتیو در نقاط مختلف پارک نشان میدهد که در همه نقاط پارک حضور سالانه کارکنان دانشجویان و اساتید پارامتر های مخاطرات تابشی غیر ازDγ,Dout مجاز است.
کلیدواژه ها