اثر زهر زنبور پرتوفرآوری شده با پرتو گاما بر وظایف عملکردی کبد و فراسنجه خونی در مدل حیوانی موش

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
این پژوهش با هدف سنجش اثر زهر زنبور پرتوفرآوری شده با پرتو گاما (دزهای صفر، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری، حجم 1/0 میلی لیتر و غلظت 2/0 میلی گرم/میلی لیتر) بر وظایف عملکردی کبد، فراسنجه خونی و آنالیز پروتئین سرم انجام شد. برای این منظور 20 سر موش به تصادف به 5 گروه در قالب طرح کاملا تصادفی (هر گروه 4 موش) تقسیم شدند. بافت شناسی نرمال در کبد موش های دریافت کننده زهر پرتوفرآوری شده با دزهای 4، 6 و 8 کیلوگری مشاهده شد (05/0>P). سطوح سرمی آنزیم آلانین ترانسفراز و تمام پروتئین های سرم در موش های دریافت کننده زهر پرتوفرآوری شده با دزهای 4، 6 و 8 کیلوگری در مقایسه با گروه شاهد و دز 2 کیلوگری کاهش یافت (05/0>P). زهر زنبور پرتوفرآوری شده با پرتو گاما در دزهای 4 ، 6 و 8 کیلوگری با کاهش ترکیبات آلرژن هیچ گونه تأثیر منفی بر آنزیم آلانین ترانسفراز، بافت کبد و آنالیز پروتئین سرم نداشت (05/0P>).
کلیدواژه ها
موضوعات