عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم کنش ذرات آلفای رادن و دختران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای ، دانشکده علوم و فناوری های نوین ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، کرمان ، ایران
2گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته، ۷۶۳۱۸۸۵۳۵۶، کرمان، ایران.
چکیده
رادن و دختران آن به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز سرطان است، که بعد از مواد مخدر رتبه دوم را در این زمینه دارد. مهمترین ارگانی که درگیر مخاطرات تابشی رادن و دختران آن قرار می گیرد بافت ریه می باشد که در اثر استنشاق رادن خارج شده که از اجزای محیط پیرامون به وجود می آید، و وارد بدن انسان می شودهدف اصلی این مقاله محاسبع ذرات ثانویه با استفاده از ابزار Geant4 با فعال کردن فرایند اسپالیشن ذرات آلفای رادن و دختران با اجزای بافت ریه و محاسبه مخاطرات ذرات ثانویه تولید شده در بافت ریه میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در اثر بر هم کنش ذرات آلفای 5.49 ، 6 و MeV 7.68 رادن و دختران آن در بافت ریه، پروتون، عناصر O16 و 12C با بیشترین بهره تولید می شوند. همچنین عناصر رادیواکتیو Al26 ، F18 نیز در بین عناصر تولید شده در بافت ریه، مشاهده می شود.
کلیدواژه ها