بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای ، دانشکده علوم و فناوری های نوین ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، کرمان ، ایران
2گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته، ۷۶۳۱۸۸۵۳۵۶، کرمان، ایران.
چکیده
رادن یکی از گازهای رادیواکتیو است، که خصوصا در آب چشمه های آب گرم وجود دارد. میزان رادن در آب به مقدار 0-200 kBq⁄m^3 در ایران و جهان گزارش شده است. عناصر حاصل از واپاشی رادن Po218 و Po214 نیز همانند رادن آلفا زا می باشند. آلفا ساطع شده از آنها به ترتیب داری انرژی‌های 5.49 ، 6 و7.69 بر حسب MeVمی باشد. pH آب رابطه مستقیمی با میزان پروتون های موجود در آن دارد، به علت حضور رادن در آب و برهم کنش آلفا با هسته های هیدروژن و اکسیژن امکان تولید پروتون و ذرات باردار دیگر وجود دارد. در این تحقیق سعی شده است احتمال تولید پروتون در اثر یک واپاشی رادن و دختران آن با استفاده از ابزار Geant4 محاسبه شود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که رابطه بین تغییرات pH نسبت به غلظت رادن به صورت ∆pH=0.0017C می باشد. حضور رادن در آب باعث افزایش خاصیت بازی به علت افزایش مقدار pH می شود، که اثری مثبت است.
کلیدواژه ها