اثرات پرتوتابی گاما بر قابلیت هضم گرده زنبورعسل و رشد و تکامل غدد هیپوفارنژیال زنبورعسل پرستار

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
با هدف تعیین اثرات پرتوتابی گاما بر قابلیت هضم گرده زنبورعسل و رشد و تکامل غدد هیپوفارنژیال زنبورعسل پرستار، نمونه های گرده با دزهای صفر، 10، 20 و 30 کیلوگری پرتو گاما پرتوتابی شد. . قابلیت هضم گرده با استفاده از روش نگهداری در قفس و نمونه برداری راست روده انجام شد. اثرات پرتوتابی گاما بر رشد و تکامل غدد هیپوفارنژیال زنبورعسل با استفاده از 16 کندو (4 تیمار 4 تکرار) انجام شد. داده‌های آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. نتایج نشان داد که گرده پرتوتابی شده با دز 20 و 30 کیلوگری قابلیت هضم بیشتری نسبت به سایر تیمارها دارد (05/0 P<). قطر غدد هیپوفارنژیال زنبورهای عسل پرستار در تیمارهای 20 و 30 کیلوگری بیشترین بود (05/0 P<). طبق نتایج این پژوهش از دز 20 کیلوگری پرتو گاما می‌توان برای تغییر ساختار پروتئین گرده و افزایش کیفیت پروتئین آن جهت تغذیه زنبورهای پرستار استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات