مطالعه رفتارالاستیکی بلور زیرکونیوم خالص تحت فشار هیدروستاتیکی در فاز های مختلف از طریق محاسبات ابتدا به ساکن_x000D_

نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2ژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در راکتور های هسته ای بخصوص در آلیاژ غلاف و سایر مواد ساختاری از آلیاژهای زیرکونیومی استفاده می‌شود که خواص مکانیکی مهمی از جمله سطح مقطع برهمکنش با نوترون پایین، مقاومت دربرابر خوردگی و پایداری مکانیکی مناسب دارند. در این مطالعه به بررسی خواص الاستیکی بلور زیرکونیوم خالص در فازهای مختلف پرداخته و تاثیر حضور فشار هیدروستاتیکی را بر روی رفتار الاستیکی آنها مطالعه می کنیم. نتایج محاسبات برای فاز آلفا مطابقت خوبی با محاسبات تجربی و سایر محاسبات دارد. علاوه بر این، خواص الاستیکی فازهای بتا و امگا (که بندرت داده هایی در ارتباط با آنها وجود دارد) تحت فشار هیدرواستاتیکی مختلف محاسبه شده است. نشان داده شده است که به جز ثابت الاستیک C44 در فازآلفا و امگا، تمام ثابتهای الاستیکی با افزایش فشار افزایش می یابند. این بدین معناست که امکان لغزش های برشی برای ساختارهای هگزاگونال زیرکونیوم با افزایش فشار کاهش یافته و برای ساختار مکعبی آن با افزایش فشار افزایش می یابد.
کلیدواژه ها