اثر میدان مغناطیسی بر سرعت ذرات در باریکهبَر پروتون تراپی به روش اسکن نقطه ایی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هسته ای، تهران 1
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، کرج
چکیده
پروتون تراپی نوعی پرتو درمانی است که در آن باریکه پروتونی در یک گاز زمینه در حضور میدانهای الکتریکی و
مغناطیسی شتاب داده شده و از طریق آن سلولهای سرطانی به طور دقیق مورد هدف قرار گرفته و نابود میشوند.
برخورد پروتونها با گاز زمینه و دیواره باریکه بَر، منجر به ایجاد ذرات ثانویهای نظیر نوترون شده که کار درمان را
با اختالل مواجه میسازد. در این پژوهش، ابتدا مگنتها وچارچوبهای اعمال میدان مغناطیسی با استفاده از نرم
افزار Works Solid طراحی شد، سپس با استفاده از نرم افزار COMSOL بر پایه روش المان محدود، تاثیر میدان
مغناطیسی برحرکت، سرعت و همچنین تعداد برخوردهای ذرات پروتون جهت کمینه سازی تولید ذرات ثانویه در
حضور میدان الکتریکی و گاز زمینه آرگون با استفاده از نرم افزار COMSOL شبیه سازی گردید.
کلیدواژه ها