شبیه سازی اثر فشار گاز زنون بر قدرت تفکیک انرژی در آشکارساز HPXe برای طیف Cs با استفاده از کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هستهای، تهران
2دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای،گروه مهندسی هسته ای، تهران
چکیده
آشکارساز HPXe یک آشکارساز بسیار سودمند با کاربردهای متفاوت و مزایای فراوان است که در آن از گاز زنون برای
آشکارسازی پرتوهای گاما استفاده می شود. در این پژوهش، اثر فشار گاز زنون بر ویژگیهای آشکارسازی این ماده با
استفاده از کدMCNP در فشارهای atm 60,50,40,30,20,10 بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که با افزایش
فشارگاز زنون داخل آشکارساز، قدرت تفکیک انرژی یا رزولوشن افزایش یافته و جزئیات بیشتری از سیستم اندازهگیری
در دسترس خواهد بود.
کلیدواژه ها