شبیه سازی درمان سرطان پستان با استفاده از BNCT

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
شناسه دیجیتال (DOI): INC-1374
نویسندگان
1دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
2گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور
چکیده
روش BNCT بهدلیل تحویل کمترین مقدار دز ناخواسته به بافت سالم، برای درمان سرطان سینه مورد توجه قرار گرفته
است. هدف از این پژوهش، بررسی درمان سرطان پستان به روش BNCT است. مجموعه شکلدهنده طیف برای کاهش
دز ناشی از نوترون سریع و افزایش شار نوترون حرارتی با استفاده از کد MCNPX طراحی شد. برای BSA ،به عنوان
کند کننده ازBeO و D2O و برای بازتابنده از مواد گرافیت، سرب و بریلیوم با ضخامتهای مشخص استفاده شد. موازی
کننده با مواد گرافیت، سرب و بریلیوم طراحی شد و در نهایت ضخامت cm 1 از D2O به عنوان کندکننده، ضخامت cm
71 از گرافیت به عنوان بازتابنده و موازیساز به طول cm 1 از جنس گرافیت انتخاب شدهاند. نتایج نشان میدهد که در
باریکه نوترون حاصل از BSA طراحی شده، از آلودگیهای نوترون سریع به اندازه کافی کاسته شده است و در درمان مد
نظر، خطری برای بافت سالم وجود ندارد.
کلیدواژه ها