تهیه مبادله کننده کامپوزیتی جدید"پلی اکریلونیتریل -دی اکسیدمنگنز -دی اکسیدزیرکونیوم" و بررسی توانایی آن در جذب استرانسیوم و بعضی عناصرآلاینده دیگر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0