مطالعه بر روی سینتیک، ایزوترم، مکانیسم و منحنی عبور در جذب اورانیوم از محیط های آبی توسط میکروکپسول های DEHPA & TBP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0