تحلیل راهبردی پدافند غیرعامل در توسعه صنعت هستهای کشور

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه جنگ نوین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین )ع( ، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات