الگوی راهبردی پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات پرتوی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران- ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات