آشنایی با اقلیم فضا و اثر رخدادهای آن بر زیرساختهای حیاتی و چگونگی آمادگی در برابر آن

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
پژوهشکده سامانههای ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات