روند انتخاب تکنولوژی SMR برای ایران

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران- ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات