آبشارهای مورد استفاده برای غنیسازی اورانیوم و ایزوتوپهای پایدار به روش سانتریفیوژ گازی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
پژوهشکده مواد و سوخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0