خاستگاه و جایگاه میکرودزیمتری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (209.56 K)
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها ، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات