کاربرد فناوری هسته ای در تولید واکسنهای بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (186.18 K)
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات