اتمها و هسته های کائونی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه فیزیک ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات