افت و خیزهای نگرش جمهوری اسالمی ایران بر دانش و فناوری فیزیک هسته ای در 4 دهۀ گذشته
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (235.89 K)
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات