محاسبات واکسل دزیمتری مختص بیمار با کدهای محاسباتی بر پایه حل معادالت ترابرد فوتون-الکترون

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات