رویکردهای جدید پسا فوکوشیما به طبقهبندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق در نیروگاههای هستهای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات