آسیب پرتویی و قابلیت خود ترمیمی در نانوآلیاژهای فلزی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه کاربرد پرتوها ، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات