موتاسیون القایی، استفادههای موفقیت آمیز و آینده آن در به نژادی گیاهان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (187.88 K)
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه زراعت و اصالح نباتات ، دانشکده علوم و مهندسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران ـایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات