ابررسانایی و گداخت هستهای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران ـایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات