اورانیوم تهی شده، کاربردها، اثرات و اقدامات پدافند غیر عامل برای مقابله با اثرات

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات