گزارش فعالیتهای تحقیقاتی در گروه کاربرد پرتوها

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نویسندگان
گروه مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ـ ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0
موضوعات