بررسی اثر پرتو الکترون بر روی جمع شدگی طولی قطعات تزریقی قابل انقباض حرارتی بر پایه پلی اتیلن و کسب در بهینه پرتو دهی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (342.01 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0