بررسی اثر پرتو الکترون بر روی جمع شدگی طولی قطعات تزریقی قابل انقباض حرارتی بر پایه پلی اتیلن و کسب در بهینه پرتو دهی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0