ناپایداری نوکلئونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (217.11 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0