ناپایداری نوکلئونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0