بررسی حادثه از دست رفتن خنک کننده LOCA در قلب راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد RELAP5/MOD3.2
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها