اندازه گیری انرژی باریکه پروتونی شتابدهنده Cyclone30 در انرژی اسمی 24MeV با روش فعالسازی ورقه نازک مس طبیعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0