شبیه سازی تابع پاسخ نوترونی آشکارساز سوسوزن و افزودن قابلیت ترابرد نور به کد SCINFUL
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (218.28 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0