ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلوراید و بررسی منحنی درخشندگی، حساسیت و تاثیر ناخالصی Dy در آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0