تأثیر تولید ۱۳۵Xe بر توزیع توان راکتور 1000-WWER

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها