طراحی و ساخت پاکت های گرافیتی و صفحه جلویی (front plate) برای جمع آوری باریکه های یونی ایزوتوپهای پایدار مولیبدن در جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها (EMIs'')
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0