طراحی و ساخت پاکت های گرافیتی و صفحه جلویی (front plate) برای جمع آوری باریکه های یونی ایزوتوپهای پایدار مولیبدن در جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها (EMIs'')

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0
مراجع
<p>-1</p>