میزان همجوشی هسته ای در دو تراز مولکول متقارن دوتریم دار ایجاد شده در برخورد اتم های میونی حالت پایه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (169.34 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0