شبیه سازی تعیین غلظت اورانیوم موجود در پسمان های هسته ای با استفاده از روش طیف نگاری پرتو گاما توسط کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0