بررسی طراحی چشمه مینیاتوری نوترون Am- Be و مقایسه راندمان آن از طریق تجربی و محاسبات با استفاده از کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0