ارزیابی پرتوگیری انگشتان دست پرتوکاران بخش پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی شیراز ضمن آماده سازی Tc-99m

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0