محاسبه دز و توزیع آن در سیستم پرتودهی 220 Gammacell با استفاده از کد MCNP4C و مقایسه نتایج با دزیمتری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0