به کارگیری فیلم پلی کربنات در دزیمتری پرتوهای الکترونی MeV ۱۰ با آهنگ دز بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0