شبیه سازی مقدار موجک میدان مغناطیسی چنبره ای توسط فرمولاسیون جدیدی در توکامکهایی با نسبت منظر بزرگ

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0