ژنراتور جدید تکنسیم -۹۹m با استفاده از اکسید سریم به عنوان جاذبی برای مولیبدن-۹۹

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0