جداسازی رادیوشیمیایی رادیوایزوتوپ گالیوم -۶۷ از ناخالصی های فلزی روی و مس با استفاده از رزین جذبی 7-Amberlite XAD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0