بررسی پروب لانگمویر وتحلیل منحنی مشخصه جریان ولتاژ توسط کد محاسباتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها
0